Contribute

Yêu cầu

Bạn cần phải có kiến thức cơ bản về git và biết sử dụng github

Các bước để contribute

  1. Fork repo nếu bạn chưa có.
  2. Nếu chưa có file cho ngày mà bạn cần contribute thì dùng lệnh hugo new til/2018-08-12.md
  3. Chèn item của bạn vào bên dưới cùng của file.
  4. Commit, push và tạo pull request

Lưu ý về nội dung

  1. Item nên xúc tích, ngắn nhưng đầy đủ nội dung mà bạn học được.
  2. Mỗi item chỉ chứa mội nội dung.
  3. Nên đặt đầy đủ link tham khảo.

Lưu ý về format

  1. Không viết hoa chữ cái đầu dòng. Ngoài trừ những từ tên riêng hoặc bắt buộc phải viết hoa như: Nguyễn Văn A, CSS, HTML, v.v.
  2. Code phải được đặt trong 2 dấu back-tick. Ví dụ: display: none;.
  3. Đối với liên kết, nên có tiêu đề cho liên kết thay vì raw link. Ví dụ TIL repo thay vì https://github.com/12bitvn/til.

Hãy đảm bảo rằng người đọc có thể hiểu được kiến thức mà bạn học được, cũng như cung cấp cho họ các nguồn tài liệu tham khảo để họ có thể tự tìm hiểu thêm.