24/06/2017

Hôm nay chúng ta đã học được:

  1. A light touch makes others feel friendly, trusting.