13/07/2017

Hôm nay chúng ta đã học được:

  1. To make SOCKS Tunnel: ssh -D 8123 -f -C -q -N sammy@example.com. Then you can use localhost:8123 as a proxy address