16/07/2017

Hôm nay chúng ta đã học được:

  1. that to fix flex’s child width on IE, need to add max-width:100%.