05/11/2017

  1. CSS Variable rất có ích khi tạo theme cho website, nhưng mà cần phải có hàm để modify các variable.
  2. trên nắp một số tuýp kem có đầu nhọn dùng để chọt mở nắp.
  3. Hàm time() trong WordPress sẽ luôn trả về UCT time, sử dụng hàm current_time để lấy time dựa trên timezone trong setting.