19/04/2018

Hôm nay chúng ta đã học được:

  1. import mysql database sử dụng command line: mysql -u [username] -p [database_name] < path/to/database.sql