26/08/2018

  1. bạn có thể thay thế thư viện gitmap bằng go-gitlog trong source của hugo để lấy đầy đủ danh sách commit của một page thay vì commit cuối cùng như hiện tại.