28/08/2018

  1. developer tốt nên nhớ những gì thường dùng, không nên tra cứu tài liệu mỗi lần dùng hàm.
  2. cách hoạt động của display: contents; từ bitsofco.de