30/08/2018

  • Não cũng như các bộ phân khác trên cơ thể: Sử dụng hoặc nó sẽ mất.
  • trong HeidiSQL lệnh Empty sẽ xóa data và reset ID, còn lệnh Delete chỉ xóa data mà không reset ID.
  • squash commit sử dụng git rebase. Tham khảo davidwalsh.name