10/09/2018

Hôm nay chúng ta đã học được:

  • sử dụng setTimeout(() => {debugger}, 3000); để inspect những element chỉ xuất hiện khi active, đọc thêm.