11/09/2018

Hôm nay chúng ta đã học được:

  • sử dụng git remote -v để xem repo được clone từ URL nào.