11/09/2018

  • sử dụng git remote -v để xem repo được clone từ URL nào.