12/09/2018

Hôm nay chúng ta đã học được:

  • dựa vào response headers để biết web đang chạy trên web server nào (tương đối).