12/09/2018

  • dựa vào response headers để biết web đang chạy trên web server nào (tương đối).