17/09/2018

  • kiểu người result-oriented là kiểu người hướng tới kết quả. Xem kết quả là quan trọng và tập trung tìm ra cách để đạt được kết quả đó.
  • nối nhiều mảng trong PHP thành một rất đơn giản: $final = $arr1 + $arr2 + $arr3