21/09/2018

  • cách lấy ngôn ngữ mặc định của sub-site khi chạy hệ thống Multisite của Wordpress (request: plugin Polylang). Xem code tại đây
  • dùng CSS để tạo gradient text. Demo trên CodePen