22/09/2018

  • cách tạo nhiều directory cùng lúc bằng Linux command: mkdir parent/{child-1,child-2}