22/09/2018

Hôm nay chúng ta đã học được:

  • cách tạo nhiều directory cùng lúc bằng Linux command: mkdir parent/{child-1,child-2}