25/09/2018

  • trong PhpStorm, ấn giữ Shift + click chuột trái trên một tab để đóng tab đó.