02/10/2018

  • kaomoji là một dạng emoticon phổ biến của người Nhật được kết hợp từ các ký tự tiếng Nhật và dấu câu. Kaomoji gồm 2 từ trong bộ Kanji: “kao” (顔 – “face”) and “moji” (文字 – “character”). ╮(︶︿︶)╭