03/10/2018

  • Trong Sublime Text, để dóng tab hiện tại nhấn tổ hợp phím Ctrl + W