04/10/2018

  • có một ngôn ngữ lập trình mang tên Brainfuck chỉ bao gồm 8 ký tự <>+-[],..