04/10/2018

Hôm nay chúng ta đã học được:

  • có một ngôn ngữ lập trình mang tên Brainfuck chỉ bao gồm 8 ký tự <>+-[],..