09/10/2018

  • what the heck là một câu hỏi được dùng khi bạn muốn biết lý do tại sao một điều gì đó xảy ra hoặc chuyện gì đang diễn ra.