16/10/2018

  • thay đổi âm lượng trên MacOS bằng lệnh: osascript -e "set Volume <percent>", percent là phần trăm âm lượng, có giá trị từ 1 đến 10