23/01/2019

  • check vào option Preserve log (Chrome) hoặc Persist Logs (FireFox) trong phần Network để có thể lưu lại log sau mỗi lần reload page.