11/09/2019

Hôm nay chúng ta đã học được:

  1. Sử dụng x-ray để debug aws lambda function