19/09/2019

Hôm nay chúng ta đã học được:

  1. Để nhận được notification khi command chạy xong, có thể thêm ; say done
  2. Cách sử dụng shell operators