27/08/2020

  1. Truyền hình ảnh từ camera của iPhone qua máy tính với độ trễ rất thấp: Cài đặt ứng dụng Periscope HD - H.264 RTSP Cam trên điện thoại, sử dụng gstreamer để nhận trên máy tính.

    gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://192.168.1.2:8554/live.sdp latency=0 do-retransmission=false drop-on-latency=true max-rtcp-rtp-time-diff=-1 probation=1000 ! decodebin use-buffering=true ! autovideosink